Heeft u geld nodig voor innovatieve projecten of specifiek genoemde doelgroepen? Dan bent u bij de Subsidieadviseurs aan het juiste adres! Staatsteun middels subsidies of fondsen kunnen goed van pas komen voor uw projecten of activiteiten. Maar wat is subsidie? Wat staat er in een subsidieregeling? Welke soorten subsidies zijn er? Hoe kunt u deze aanvragen? Hieronder leest u het antwoord op al uw vragen.

1. Wat is een subsidie?

Bij de Subsidieadviseurs wordt een subsidie omschreven als een financiële bijdrage afkomstig van de (semi-)overheid. In de meeste gevallen ontvangt u geld voor projecten en activiteiten die zonder enige vorm van financiële ondersteuning niet gestart kunnen worden. De overheid probeert door subsidies de gestelde (beleids-)doelstellingen te realiseren. Deze doelstellingen zijn van belang voor welke activiteiten of projecten de subsidie voor wordt aangevraagd. Denk hierbij aan klimaat-, cultuur- of onderwijsdoelstellingen.

1.1 Wat is het doel van een subsidie?

Subsidies zijn afkomstig van beleidsdirecties en is dus een beleidsinstrument. In de oorsprong wordt een subsidie in het leven geroepen aan de hand van een bepaald beleidsdoel. Deze doelen kunnen, middels subsidieregelingen, het volgende bevorderen:

 • Directe bijdrage aan projecten die leiden tot een lagere CO2-uitstoot;
 • Beter aanbod van sport en onderwijs;
 • Ondersteuning bij het vinden van werk voor arbeidsmigranten;
 • Duurzame inzetbaarheid van werkenden;
 • Het eerder uittreden van werknemers in zwaar werk beroepen;
 • Compensatie voor verduurzamen van woningen.

Goed om te weten! Wilt u weten of u recht heeft op een subsidie voor uw project? Onze subsidieadviseurs staan voor u klaar om inzichtelijk te maken voor welke subsidie(s) u in aanmerking komt.

1.2 Waar kan je een subsidie voor gebruiken?

Het is al een beetje toegelicht in eerdere paragrafen. Een subsidie wordt gebruikt voor activiteiten waar subsidie voor is verleend. Deze activiteiten hebben dus betrekking op de specifieke beleidsthema’s. Het is van belang om goed te inventariseren welke subsidie u wilt aanvragen. Vervolgens worden de subsidiabele activiteiten bepaald. De kaders van deze activiteiten vindt u in de regeling. Hieronder enkele slaag- en faalfactoren van een subsidieaanvraag.

Slaagfactoren:

 • De subsidieaanvraag moet worden gecontroleerd en dus behoeft het een goede verantwoordingmethodiek;
 • De subsidieaanvraag moet voldoen aan de voorwaarden van de subsidieregeling.

Faalfactoren:

 • De activiteiten zijn onduidelijk toegelicht;
 • De activiteiten zijn niet conform de subsidieregeling;
 • Er is onvoldoende verantwoord.

1.3 Wat zijn de kenmerken van een subsidie?

Een subsidie is pas zinvol als bepaald gedrag wordt gestimuleerd door het beleid wat hiervoor is opgesteld. Hieronder vind u enkele kenmerken van een subsidie:

 1. Subsidies worden verstrekt als de aanvrager het gewenste gedrag vertoont. Dus een subsidie voor zonnepanelen, subsidie voor warmtepompen of subsidie voor verduurzaming woningen kan pas worden verstrekt als er een factuur is aangeleverd;
 2. Subsidiebedrag. De ene subsidie beschikt over een groot budget bedoeld voor omvangrijke aanvragen, terwijl andere subsidies bestemd zijn voor kleinere partijen;
 3. Hoge uitvoeringskosten. Het kost een hoop tijd en geld om activiteiten uit te voeren. Dit betreft vooral de interne kosten;
 4. Subsidieregelingen hebben een openstelling. Deze worden tijdvakken genoemd. Een subsidie kan alleen worden aangevraagd binnen een bepaald tijdvak. Buiten deze periode is het niet mogelijk om subsidie aan te vragen;
 5. Tijdens de projectperiode moet er worden verantwoord aan de subsidieverstrekker;
 6.  De subsidieaanvraag kan op meerdere manieren worden behandeld:
 • First Come First Serve- wie als eerst aanvraag, heeft als het eerst recht op subsidie;
 • Tender (Ranking) – na openstelling van het tijdvak worden alle aanvragen gelijktijdig behandeld. Een onafhankelijke commissie beoordeelt deze en kent een score toe;
 • Loting – aanvragen worden gerangschikt middels een loting.

2. Welke subsidies zijn er?

2.1 Waar vind ik subsidies?

Subsidies zijn op meerdere manieren te classificeren. Bij de Subsidieadviseurs kijken wij op twee manieren naar een subsidie:

Subsidie voor ondernemers of instellingen;

Alle ministeriële, provinciale en gemeentelijke subsidies zijn afzonderlijk op de verschillende websites van de uitvoerende instanties te vinden. Hieronder treft u enkele aan:

Subsidieverstrekker

 

Website

Ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid

www.uitvoeringvanbeleidszw.nl

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport tezamen met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

www.dus-i.nl

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

www.rvo.nl

Provincie Zuid-Holland

Subsidies – Provincie Zuid-Holland

Provincie Gelderland

Subsidies (gelderland.nl)

Gemeente Amsterdam

Subsidies – Gemeente Amsterdam

        Subsidie voor particulieren ;

Denk hierbij aan subsidies voor zonnepanelen, verduurzamen van uw woning of een warmtepomp.

Een bekende regeling Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE). De Rijksoverheid wil duurzame manieren om te verwarmen stimuleren. Een financiële prikkel in de vorm van subsidie kan hierbij helpen. Door over te stappen op deze duurzame energiebronnen (warmtepomp) kan de gebruiker aanzienlijk besparen op energiekosten en draagt het tegelijkertijd bij aan het verminderen van de CO2-uitstoot in Nederland.

Lees meer op: Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing voor woningeigenaren (ISDE) op de website van het RVO.

Goed om te weten! Wilt u weten welke mogelijkheden u heeft? Onze Subsidieadviseurs maken voor u een scan om te kijken welke subsidies voor u van toepassing zijn! Samen bepalen we samen de subsidiabele activiteiten.

2.2 Welke subsidie kan ik krijgen?

Er zijn 1001 mogelijkheden voor subsidie binnen Nederland en Europa. Het is belangrijk eerst te inventariseren voor welk thema je subsidie wilt aanvragen. Hierdoor kan je al een bepaalde filter maken. Vervolgens kan er op ministerieel, provinciaal en gemeentelijk niveau kijken naar de subsidiemogelijkheden die voor u van toepassing kunnen zijn. In paragraaf 2.1 kunt u het gros van alle subsidies vinden.

2.3 Waar moet ik zijn om een subsidie aan te vragen?

Per subsidie kunnen de voorwaarden verschillen. Let daarom goed op welke wet- en regelgeving, regels en voorwaarden van toepassing zijn op de subsidie. Elke subsidie kent namelijk haar regels en voorwaarden. Gouden tip! Het is dus goed om u van te voren goed te verdiepen in de regels en voorwaarden van de subsidieverstrekker.

De subsidieverstrekker is vaak een ministerie, gemeente of een provincie. Deze vragen u vooraf om een projectplan te schrijven. Uw projectplan moet bij de meeste subsidies concurreren met die van andere aanvragers. Ook dient de doelgroep te passen binnen de beleidsdoelstellingen van de subsidieverstrekker. Samen met De Subsidieadviseurs zorgen we voor een volledig en nauwkeurig projectplan.

2.4 Hoe werkt subsidie aanvragen?

Wij hebben het subsidie aanvraagproces in zes stappen beschreven:

Stap 1: Subsidie aanvragen

Per subsidie verschillen de voorwaarden waaraan u moet voldoen en wat u dient mee te sturen aan aanvullende gegevens. Echter dient voor elke subsidie een aanvraag ten grondslag te liggen. De aanvraag dient te voldoen aan de gestelde voorwaarden. Vaak gaat het erom dat uw aanvraag (inclusief eventuele activiteiten) past binnen het thema, wordt uitgevoerd binnen de gestelde projectperiode en de kosten passen binnen de kaders. Een aanvraag dient volledig en tijdig te worden ingediend door een bevoegd persoon waarna deze in behandeling wordt genomen.

Stap 2: Beoordelen

De subsidieverstrekker neemt uw aanvraag in behandeling en toets of deze voldoet aan de gestelde criteria. Indien bepaalde zaken niet compleet zijn krijgt u, afhankelijk van de voorwaarden, nog de gelegenheid uw aanvraag aan te vullen dan wel bepaalde aspecten te verduidelijken.

Stap 3: Beschikking

Als u een aanvraag heeft gedaan en de beoordeling is afgerond krijgt u een beschikking. U krijgt dus uw subsidie! Hierin staat of uw aanvraag is goedgekeurd. De beschikking is het definitief besluit inzake uw subsidieaanvraag. Hier zijn de voorwaarden opgenomen en de hoogte van de subsidie. Wanneer uw subsidieaanvraag wordt afgewezen krijgt u geen subsidie. Wanneer u het niet eens bent met het besluit, dan kan u hiertegen bezwaar maken.

Stap 4: Uitbetalen

Als uw subsidieaanvraag goedgekeurd is wordt de subsidie overgemaakt naar uw rekening. Dit wordt ‘verlenen bij goedkeuring’ genoemd. Dit bedrag kan een voorschot zijn. Bij controle zal eventueel moeten blijken waar u daadwerkelijk recht op heeft.

Stap 5: Verantwoorden

Wanneer u subsidie heeft ontvangen dient u dit meestal te verantwoorden. Dat kan door aan te tonen dat u heeft voldaan aan alle vereisten van de subsidieregeling. Vaak hoort u hiervoor bewijsstukken op te sturen. In sommige gevallen dient u aanvullende financiële stukken aan te leveren zoals een verklaring van een accountant of een jaarrekening. Daarnaast kan het zijn dat deze verantwoording onderdeel is van de subsidieaanvraag.

Stap 6: Subsidievaststelling

Vervolgens wordt vastgesteld of u recht had op subsidie. Gedurende deze fase wordt berekend of de hoogte van de subsidie correct was. Zo wordt gecontroleerd of u daadwerkelijk recht had op de subsidie. Wanneer u niet voldeed aan alle voorwaarden kan worden besloten dat de subsidie ingetrokken of gewijzigd wordt. In dat geval dient u de subsidie of een deel ervan terug te betalen. Om te voorkomen dat de subsidie wordt gewijzigd of ingetrokken is het belangrijk om de voorwaarden goed te controleren!

Wat kan Subsidieadviseurs voor jou betekenen?

Mocht je na het lezen besloten hebben om subsidie aan te vragen? Dan helpen wij je graag verder! Neem contact met ons op en we proberen u binnen 48 uur terug te bellen.