Regels en voorwaarden

Elke subsidie heeft specifieke regels en voorwaarden. Bij ministeriële subsidies heb je naast
de AwB te maken met de Kaderregeling en specifieke subsidieregelingen. Bij provincies met
Algemene subsidieverordeningen en specifieke verordeningen welke gelden als grondslag
voor een subsidie.

Bij het indienden van een subsidieaanvraag wordt getoetst of de aangevraagde subsidies in
alle van belang zijnde aspecten in overeenstemming zijn met deze subsidievoorwaarden
volgens deze specifieke wet- en regelgeving. Hierbij wordt ook gekeken naar de doeleinden
van subsidies. Deze kunnen per subsidie verschillen. Zo verstrekt het ministerie van Sociale
zaken en Werkgelegenheid (SZW) bijvoorbeeld subsidie op grond van de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS. Hierbij gaat het om subsidie die binnen het beleid van het
ministerie SZW past. Je kan hierbij denken aan subsidies aangaande de volgende thema’s:
o Inkomensbeleid
o Arbeidsmarktbeleid
o Sociale zekerheidsbeleid
o Integratiebeleid

Een ander voorbeeld zijn de subsidies van de Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport die door DUS-I worden verstrekt. DUS-I is verantwoordelijk voor de uitvoering van
diverse subsidieregeling. Hier kan u subsidies, tegemoetkomingen en bepaalde uitkeringen
aanvragen. Het gaat hierbij om regelingen met betrekking tot onderwijs, wetenschap,
volksgezondheid, welzijn en sport.

Per subsidieaanvraag kunnen de voorwaarden verschillen. Let daarom goed op welke wet- en
regelgeving, regels en voorwaarden van toepassing zijn zodat u weet waaraan u moet
voldoen en wat u dient mee te sturen aan (aanvullende) gegevens.