Subsidie- en projectcontrole

Onze experts hebben ruime ervaring met het controleren van subsidies op rechtmatigheid en juistheid waardoor een oordeel kan worden gegeven of de besteding van de subsidie voldoet aan de gestelde eisen. Gedurende de looptijd van de subsidie wordt hierbij gecontroleerd of de subsidieontvanger de financiële baten en lasten correct kan verantwoorden en daarbij voldoende rekening heeft gehouden met de geldende wet- en regelgeving. Afhankelijk van de eisen dient een aanvrager een getekende controleverklaring aan te leveren, welke door een onafhankelijke accountant is opgesteld. Dit wordt ook wel het financieel verslag genoemd.

De subsidieadviseurs zorgen ervoor dat de controle goed en soepel verloopt en dat de verantwoording voldoet aan de gestelde eisen, met als resultaat een goedgekeurde verklaring van de accountant en een tevreden subsidieverstrekker. Onze controle bestaat onder andere uit:

  • Het controleren van de subsidiabele projectkosten op rechtmatigheid en juistheid met als doel het identificeren van afwijkingen in de subsidieverantwoording. Omissies in de verantwoording kan het gevolg zijn van fouten of fraude. Het is van belang om over de juiste controle-informatie te beschikken voor het uitvoeren van de controlewerkzaamheden. Bij fraude is de kans groter dat een afwijking niet ontdekt zal worden dan bij fouten. Dit omdat er bij fraude sprake kan zijn van opzettelijk verkeerde informatie verstrekken, valsheid in geschrifte of samenspanning.
  • Het inzichtelijk maken van de relevante documenten en informatie welke noodzakelijk zijn voor de controlewerkzaamheden.
  • Het toetsen van de gebruikte grondslagen en de redelijkheid van de handelingen van de instelling ten aanzien van de subsidieverantwoording.
  • Het toetsen van de structuur van de subsidieverantwoording en de toelichting hiervan.
  • Het toetsen van de onderliggende materiele transacties ten aanzien van de subsidieverantwoording en eventuele afwijkingen.

Meer weten of vragen hierover? Neem vrijblijvend contact met ons op.